BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN 20/11

Photobucket

Photobucket
Photobucket

XUÂN

Photobucket

MENU CHÍNH

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

BẢN ĐỒ

Photobucket
Photobucket

THI VIOLYMPIC

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 7/5 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > CÁC ĐỀ KIỂM TRA >

đề kiểm tra 1 tiết lần 2

Click chuột

Họ và tên:…………………………….          BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp:……………….                                      Môn: Tin học 7 -Tuần 14

 

I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng nhất (5đ)

Câu 1: Giả sử các ô A1 , B1 lần lượt chứa các số 2, -7. Em hãy cho biết kết quả sau khi gõ công thức sau vào ô tính: = SUM(A1,B1)

a. Kết quả là 9                 b. Kết quả là 5       c. Kết quả là -5      d. Kết quả là -9

Câu 2: Đưa con trỏ chuột  vào vạch ngăn cách giữa hai hàng, kéo thả chuột lên trên. Thao tác này dùng để:

a. Mở rộng cột                         b. Thu hẹp cột      

c. Tăng độ cao của hàng           d. Giảm độ cao của hàng

Câu 3: Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô tính em sử dụng phím nào trong các phím sau đây?

a. Alt                     b. Enter                 c. End                             d. Delete

Câu 4: Nháy chuột chọn một cột, vào bảng chọn Edit chọn Delete. Thao tác này là:

a. Chèn một cột     b. Chèn một hàng            c. Xóa một cột      d. Xóa một hàng

Câu 5: Để tính tổng các số (0,6,0) em sử dụng công thức nào trong các công thức sau:

a. = Sum(0,6,0)     b. =Average(0,6,0)          c. = Max(0,6,0)     d. = Min(0,6,0)

Câu 6: Trong các hàm sau hàm nào đúng?

a. =AveregE(1,2,3)                    b. =Evaege(0,1,0)           

c. =average(average(1))                       d. =avarege (1,0,1)

Câu 7: Khi chọn 3 cột bất kỳ và thực hiện thao tác: Nháy chuột phải chọn Insert, kết quả là:

a. Chèn 3 cột                  b. Chèn 1 cột        c. Chèn 1 hàng      d. Chèn 3 hàng

Câu 8: Phần mềm học tập Typing Test có mấy trò chơi:

a. 5              b. 6             c. 3              d. 4

Câu 9: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

a.=Sum(5,A1,A3)            b. =average(5,1+2,B3)    

c. =Max(6,max(2),8)       d. =MIN (1,2)

Câu 10: Để di chuyển một công thức ta sử dụng các lệnh:

a. Copy và Paste             b. Cut và Paste      c) Cut và Copy      d) Undo và Paste

Câu 11: Cho bảng dữ liệu sau: (1đ)

 

          Tại ô A2 gõ công thức sau: =sum(A1:D2) kết quả là ..........

 Tại ô D2 gõ công thức sau: =Average(A1,D1)/2 kết quả là ..........

 

 

II.Nối cột A với cột B để nhận được kết quả đúng: (2đ)

Chọn kết quả thích hợp ở cột B với công thức ở cột A(làm theo thứ tự 1, 2, 3, 4). Giả sử các ô A1, A2, B1, B2 lần lượt chứa các số 3, -5, 4, 2. Tại ô C1 = Sum(A1,B1)

Cột A(thao tác)

Cột B(kết quả)

Nối

1. Sao chép ô C1 dán vào ô D1

a) -5

 

2.  Sao chép ô B2 dán vào ô E3

b) 11

 

3. Di chuyển ô C1 dán vào ô C2

c) 7

 

4. Di chuyển ô A2 dán vào ô E2

d) 2

 

III. Tự luận: (2đ) Cho bảng số liệu sau:   Hãy sử dụng các hàm đã học và dùng địa chỉ ô tính để thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 

 

Câu 1: Tính điểm trung bình cho học sinh đầu tiên

……………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tính tổng điểm của vòng 3

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Tìm điểm cao nhất của vòng 1

……………………………………………………………………………………………

Câu 4: Tìm điểm thấp nhất của vòng 2

……………………………………………………………………………………………

-------------Hết--------------

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:…………………………….          BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp:……………….                                             Môn: Tin học 7

 

I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1: Khi chọn 4 hàng bất kỳ và thực hiện thao tác: Nháy chuột phải chọn Insert, kết quả là:

a. Chèn 1 cột                  b. Chèn 4 cột        c. Chèn 1 hàng      d. Chèn 4 hàng

Câu 2: Giả sử các ô A1 , B1 lần lượt chứa các số 5, -2. Em hãy cho biết kết quả sau khi gõ công thức sau vào ô tính: = SUM(A1,B1)

a. Kết quả là 3                 b. Kết quả là 7       c. Kết quả là -7      d. Kết quả là -3

Câu 3: Để tính tổng các số (0,6,0) em sử dụng công thức nào trong các công thức sau:

a. = Sum(0,6,0)     b. =Average(0,6,0)          c. = Max(0,6,0)     d. = Min(0,6,0)

Câu 4: Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô tính em sử dụng phím nào trong các phím sau đây?

a. Alt                     b. Enter                 c. End                             d. Delete

Câu 5: Trong các công thức sau công thức nào đúng?

a. =AveregE(1,2,3)                    b. =Evaege(0,1,0)           

c. =average(average(1))                       d. =avarege (1,0,1)

Câu 6: Phần mềm học tập Typing Test có mấy trò chơi:

a. 5              b. 6             c. 3              d. 4

Câu 7: Để sao chép một công thức ta sử dụng các lệnh:

a. Copy và Paste             b. Cut và Paste      c) Cut và Copy      d) Undo và Paste

Câu 8: Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

a.=Sum(5,A1,A3)            b. =average(5,1+2,B3)    

c. =Max(6,max(2),8)       d. =MIN (1,2)

Câu 9: Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa hai hàng, kéo thả chuột xuống dưới. Thao tác này dùng để:

a. Mở rộng cột                         b. Thu hẹp cột      

c. Tăng độ cao của hàng            d. Giảm độ cao của hàng

Câu 10: Nháy chuột chọn một hàng, vào bảng chọn Edit chọn Delete. Thao tác này là:

a. Chèn một cột     b. Chèn một hàng            c. Xóa một cột      d. Xóa một hàng

Câu 11: Cho bảng dữ liệu sau: (1đ)

 

          Tại ô A2 gõ công thức sau: =sum(A1:D2) kết quả là ..........

          Tại ô D2 gõ công thức sau: =Average(A2,D2)/2 kết quả là ..........

II.Nối cột A với cột B để nhận được kết quả đúng: (2đ)

Chọn kết quả thích hợp ở cột B với công thức ở cột A(làm theo thứ tự 1, 2, 3, 4). Giả sử các ô A1, A2, B1, B2 lần lượt chứa các số 3, -5, 4, 2. Tại ô C1 = Sum(A1,B1)

Cột A(thao tác)

Cột B(kết quả)

Nối

1. Sao chép ô C1 dán vào ô D1

a) -5

 

2.  Sao chép ô B2 dán vào ô E3

b) 7

 

3. Di chuyển ô C1 dán vào ô C2

c) 11

 

4. Di chuyển ô A2 dán vào ô E2

d) 2

 

III. Tự luận: (2đ) Cho bảng số liệu sau:   Hãy sử dụng các hàm đã học và dùng địa chỉ ô tính để thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 

 

Câu 1: Tính điểm trung bình cho học sinh cuối cùng:

……………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tính tổng điểm của vòng 1:

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Tìm điểm cao nhất của vòng 2:

……………………………………………………………………………………………

Câu 4: Tìm điểm thấp nhất của vòng 3:

……………………………………………………………………………………………-------------Hết--------------

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lý @ 08:19 30/11/2012
Số lượt xem: 162
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến